Privacy Policy

Wanneer je de Mantelzorger app bezoekt of een van de gerelateerde services gebruikt, verzamelt en verwerkt Morphé jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring legt Morphé uit welke gegevens er worden verzameld, welke rechten je hebt en hoe Morphé de bescherming van jouw gegevens waarborgt.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten die plaatsvinden op de website, in de gebruikte software van Morphé en in de Mantelzorger app. Wanneer je gebruik maakt van de website en/of de app, ga je akkoord met de huidige privacyverklaring. Morphé behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment en onder elke voorwaarde te wijzigen. Ons advies luidt dan ook; neem deze verklaring rustig door, zodat je een duidelijk beeld hebt van de wijze waarop Morphé jouw gegevens verwerkt.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Morphé, gevestigd aan de Bleiswijkseweg 37, 2712 PB Zoetermeer en ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder 27172982 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. Morphé treedt op als “verwerkingsverantwoordelijke” onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en legt verantwoording af voor de naleving van de Verordening gestelde beginselen.

Voor vragen en verzoeken kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via [email protected] of klikken op https://mantelzorger.app/contact/

Omgang met verzamelde gegevens

Wanneer jij je als gebruiker aanmeldt voor de Mantelzorger app, vragen we je om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de aangeboden diensten uit te kunnen voeren. Deze gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonsgegevens waarover wij beschikken.

Welke gegevens worden er verzameld?

Gegevens die door de gebruiker zelf zijn ingevoerd, waaronder persoonlijke en bijzondere persoonsgegevens

 • Om een account aan te maken en toegang te krijgen tot onze diensten, vragen wij je om ons wat belangrijke informatie te verstrekken. Deze gegevens zijn ofwel wettelijk vereist (om je te identificeren) of noodzakelijk om de gevraagde diensten te verlenen.
 • Als je een account aanmaakt ga je akkoord met de verwerking van onderstaande persoonsgegevens: naam, voorvoegsel, adres, telefoonnummer, e­mailadres en woonplaats.
 • Verder verwerkt Morphé onder de bijzondere persoonsgegevens mogelijk: jouw profielfoto, erfelijke ziekten, aandoeningen, allergieën, medicijngebruik en handicap. Deze gegevens worden uitsluitend alleen verwerkt als je de bijbehorende functionaliteit gebruikt zoals bijvoorbeeld de medicijnenwizard.
 • Ook worden via de app, indien toegang is verleend, geselecteerde contacten verzameld.

Analytische gebruikersgegevens

De Mantelzorger app maakt ook gebruik van een aantal analytische gebruikersgegevens. Denk hierbij aan:

Gegevens van de installatiebron

 • Morphé slaat op via welke bron u de Mantelzorger app downloadt. De bron geeft inzicht op welk platform en in welke regio (land) de Mantelzorger app het meest wordt gebruikt.

Gegevens over jouw apparaat

 • De Mantelzorger app verwerkt apparaat kenmerken, zodat we vast kunnen stellen welke versie van Android of IOS we moeten ondersteunen.

Gegevens over de gebruikte Mantelzorger versie

 • Morphé houdt bij welke versie van de Mantelzorger je gebruikt, zodat we kunnen vaststellen of eventuele veranderingen in de applicatie invloed hebben op het gebruik.

Loggegevens

 • We willen u informeren dat wanneer u onze Service gebruikt, in een geval van een fout in de app, we gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op uw telefoon genaamd Loggegevens. Deze loggegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) -adres van uw apparaat, apparaatnaam, versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze service, de tijd en datum van uw gebruik van de service en andere statistieken.

Waarom worden deze gegevens verzameld?

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Account

 • Om gebruik te kunnen maken van de Mantelzorger app dient je een account aan te maken. Hiervoor heb je een geldig e-mailadres, wachtwoord en telefoonnummer nodig. Zonder deze gegevens kunt je niet inloggen via een ander apparaat, om weer bij jouw gegevens te komen.

Persoonsgegevens

 • De Mantelzorger app gebruikt jouw NAW(naam, adres en woonplaats) gegevens om onderscheid te maken tussen bekende personen in de applicatie  maar ook als fundament om in de toekomst  geografische ondersteuning te bieden en/of betalingen af te handelen.

Bijzondere persoonsgegevens

 • De Mantelzorger app gebruikt jouw bijzondere persoonsgegevens zodat je gebruik kunt maken van handige features die volledig op jouw situatie zijn afgestemd.

Contactlijst

 • De contacten uit de contactlijst van het apparaat van de gebruiker worden gebruikt om het formulier voor het aanmaken van contacten automatisch in te vullen. Deze ingevulde gegevens worden na het opslaan verzameld voor de functionaliteit van de app.

Analytische gegevens

 • De Mantelzorger app verzamelt analytische gegevens om constant onze dienstverlening te kunnen blijven verbeteren.

Loggegevens

 • De Mantelzorger app verzamelt loggegevens om zo tijdig fouten op te kunnen sporen en sneller fouten op te kunnen lossen.

Op basis van welke wettelijke grondslag worden deze gegevens verzameld?

Morphé verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de eerste drie grondslagen uit artikel 6 van de AVG.

Toestemming

 • Morphé dient uitdrukkelijk toestemming te krijgen voordat zij jouw persoonsgegevens mogen verwerken.

Uitvoering van de overeenkomst

 • De Mantelzorger app kan niet functioneren zonder de gebruikersgegevens van de gebruiker.

Wettelijke verplichting

 • Morphé is bij wet verplicht om mogelijke financiële gegevens tot 7 jaar na uitgifte datum te bewaren.

Worden gegevens gedeeld met derden?

Morphé deelt jouw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Morphé blijft ten aller tijden verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De app maakt gebruik van services van derden die informatie kunnen verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.
Links naar het privacybeleid van externe serviceproviders die door de app worden gebruikt:

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

Morphé neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dat doen wij door noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te treffen aan de hand van de beveiligingsnorm in de medische sector, de NEN7510.

Als je de indruk heeft dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected]

Welke rechten heb je als gebruiker?

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, dan heb je privacyrechten, en dat wordt uiteraard door Morphé gerespecteerd. Als gebruiker van de Mantelzorger app kun jij je beroepen op de volgende rechten:

 • Het recht op inzage.
 • Het recht om vergeten te worden.
 • Het recht op aanpassing en aanvulling.
 • Het recht om data mee te nemen.
 • Het recht op beperking van gegevensverwerking.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • Het recht op menselijke blik bij besluiten.

Je kunt jouw verzoek om gebruik te maken van bovenstaande rechten indienen bij de functionaris voor gegevensbescherming van de Mantelzorger app via [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy.

Morphé zal jouw verzoek in behandeling nemen binnen een termijn van 30 dagen. Indien er meer tijd nodig is om jouw verzoek te voltooien, laat Morphé jou weten welke redenen er zijn voor de vertraging en hoe lang de vertraging zal zijn.

In bepaalde gevallen behoudt Morphé het recht om joue verzoek af te wijzen. Als het wettelijk is toegestaan, zal Morphé u te zijner tijd van op de hoogte stellen met waarom het wordt geweigerd.

Morphé wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoelang worden jouw gegevens bewaard?

Gegevens die je zelf in de Mantelzorger app hebt ingevuld, worden bewaard zolang je een account hebt. Als een gebruiker het account wenst op te zeggen, dan blijven de gegevens in ons systeem tot 12 weken na deactivatie datum. Een gebruiker kan dan binnen deze periode zijn account heractiveren zonder alle data kwijt te zijn.

Wijzigingen

Morphé behoudt zich het recht om deze privacyverklaring op elk moment en onder elke voorwaarde te wijzigen. Elke update van het beleid is van toepassing nadat de update op de website of een ander officieel communicatiekanaal is aangekondigd.

Als er aanzienlijke wijzigingen plaatsvinden, brengen wij u hiervan specifiek op de hoogte en zullen u opnieuw vragen voor akkoord. Als u na wijzigingen nog steeds gebruik blijft maken van de website en/of app, dan zal de gewijzigde versie vanaf dat moment van toepassing zijn.

Contact

Voor al je vragen en verzoeken kun je contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming. Hij is te bereiken op [email protected] of via de website https://mantelzorger.app/contact/